فهرست محتوا

پروانه ساختمان

فهرست محتوا

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و ابطال آن

انجام هرگونه عملیات ساختمانی، اعم از احداث یا غیر از آن، در خصوص املاک واقع در محدوده شهری، مستلزم صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری می باشد. انجام عملیات ساختمانی بدون پروانه یا بر خلاف مفاد پروانه، منجر به ارجاع موضوع به کمیسیون ماده 100 شهرداری می باشد. در صورت احراز تخلف توسط کمیسیون مذکور، حسب مورد رای بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر خواهد شد.

الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان و ابطال آن صادره از سوی شهرداری از دعاوی مربوط به پروانه ساختمان می باشند. انواع پروانه های ساختمانی عبارتند از ؛ صدور پروانه برای املاک مشاع، لزوم ارائه سند رسمی مالکیت از سوی متقاضی صدور پروانه ساختمانی، تخلف از کاربری قید شده در پروانه ، پروانه تغییر نقشه، تعارض بین نقشه و پروانه ، مدت اعتبار پروانه ، صدور پروانه اراضی زراعی و باغ ها، صدور پروانه برای اراضی ملی و دولتی، الزام شهرداری به صدور پروانه ، مرجع صالح به رسیدگی به دعوای الزام شهرداری به صدور پروانه ، صدور پروانه خارج از محدوده شهر، دعوای ابطال پروانه صادر شده توسط شهرداری

صدور پروانه ساختمانی

پروانه ساختمان، سندی است حاوی مشخصات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت متقاضی صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت عرصه، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و سایر مشخصات فنی مربوط به زیر بنا و اسکلت ساختمان که بیانگر حدود لازم الرعایه از سوی مالک در خصوص عملیات ساختمانی می باشد.

صدور پروانه ساختمان از سوی شهرداری مستلزم پرداخت کلیه عوارض و بدهی های قانونی ملک می باشد. به موجب ماده 59 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری ها مکلفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به  صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه متقاضی اقدام نمایند. درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است.

چنانچه متقاضی صدور پروانه ساختمانی، نسبت به عوارض مطالبه شده از سوی شهرداری معترض باشد، می تواند ضمن رجوع به کمیسیون ماده 77 شهرداری، رسیدگی به اعتراض خود را از آن مرجع تقاضا نماید.

 

مراحل صدور پروانه ساختمانی

1 – ارایه مدارک لازم به شهرداری، شامل؛

درخواست پروانه،   نقشه محل وقوع ملک؛  فتوکپی مدارک مالکیت رسمی(سندرسمی)، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یا مالکان) و فتوکپی وکالتنامه در صورت مراجعه وکیل.. ( مستند: جزء الف بند 2 مصوبه ی پیش گفته ی شورای عالی اداری.

2 – پس از ارائه مدارک فوق، شهرداری مکلف است ظرف مدت 7 روز، از وضعیت موجود ملک بازدید و گزارش را در پرونده درج کند.

3 –  پس از طی مراحل فوق ، شهرداری با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک ، شامل (نوع کاربری، میزان تراکم مجاز ،تعداد طبقات ، حدود تعریض و…) آمادگی خود را جهت دریافت نقشه های معماری و محاسباتی به متقاضی صدور پروانه ابلاغ می کند. ( مستند: جزء الف بند 2 مصوبه ی مذکور شورای عالی اداری ) .

4 -شهرداری مکلف است حداکثر ظرف مدت ۵ روز پس از دریافت نقشه های مربوط، با رعایت ضوابط اعلام شده در بند1 مصوبه مزبور و ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان ، کلیه ی برگه های پرداخت عوارض و سایر حقوق قانونی متعلق به ملک موضوع تقاضا را ارائه کند.

مستند: جزء ب بند 2 مصوبه ی ذکر شده ی شورای عالی اداری و ماده 17 قانون نظام مهندسی ساختمان .

5 – پس از طی مراحل سه گانۀ فوق، شهرداری موظف است ظرف 2 روز پس از پرداخت و تسلیم قبوض عوارض، پروانه ی ساختمان را صادر کند. ( مستند: جزء ج بند 2 مصوبه ی مذکور شواری عالی اداری.)

 

دعوای ابطال پروانه ساختمان صادر شده توسط شهرداری

تنها مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال پروانه ساختمانی، دیوان عدالت اداری است.

در چنین مواردی، ثالث می تواند ابطال پروانه را از مرجع صالح تقاضا نماید؛ مشروط به اینکه اثبات نماید صدور پروانه بر خلاف ضوابط قانونی بوده و موجب تضییع حقوق قانونی وی شده است.

رای وحدت رویه شماره 812 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مورخ 23/8/1396، بیان می کند ؛ دعوای ابطال از سوی ذی نفع قابل رسیدگی در دیوان عدالت اداری می باشد.

مطابق ماده 10 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، اعمال و تصمیمات شهرداری ها توسط این مرجع قابل ابطال می باشند که این امر در رای وحدت رویه مذکور نیز مورد تایید هیات عمومی دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

 

مدارک و ضمائم مورد نیاز:

  • نسخه آخرین طرح مصوب (اجباری)
  • برگه استعالم از شهرداری (اجباری)
  • دلایل دال بر ذی نفعی
  • سایر ضمائم
موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...