فهرست محتوا

تعزیرات

فهرست محتوا

صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به آراء قطعی تعزیرات در چه مواردی در قانون آمده است؟

هیات عمومی دیوان عدالت اداری در مورخ ۱۳/۸/۸۰ رای وحدت رویه ۲۵۲ را صادر نموده است.و طبق آن صراحتا برصلاحیت شعب دیوان عدالت اداری در رسیدگی به اعتراض از آراء قطعی تعزیرات تصریح نموده است.
قانون نظام صنفی کشور بر قابلیت اعتراض به آراء صادره از شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری تصریح مینماید.
این امر طبق تبصره ۸ ماده ۷۲ قانون نظام صنفی کشور پیش بینی شده است.
البته در این خصوص استثنایی وجود دارد.
و اما ذکر یک استثنا…

آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز،قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری نمیباشد. البته ناگفته نماند که این پرونده هاقابل اعتراض درسایر مراجع قضایی نیز نمیباشند.چنانچه نهادهای دولتی به آرای قطعی شعب تعزیرات اعتراض داشته باشد،درصلاحیت دادگاههای عمومی میباشد.

مهلت اعتراض به آرای قطعی شعب تعزیرات در دیوان عدالت اداری

طبق تبصره۲ماده۱۶آئین دادرسی دیوان عدالت اداری،مهلت تقدیم دادخواست برای افراد داخل کشور۳ماه از تاریخ قطعیت رای میباشد.وهمچنین برای افراد خارج از کشور۶ماه از تاریخ قطعیت رای است.مراجع مربوط مکلفند در رای خود تصریح نمایند.رای یا تصمیم آنها ظرف مدت مزبور در دیوان قابل اعتراض است.
اکثر آراء صادره دو مرحله ای هستند.آرای مرحله بدوی ، قابل اعتراض در مرحله تجدیدنظر است.و آرای تجدیدنظر که معمولا قطعی است و قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری میباشد.
آیادر صورت طرح موضوع در شعبه عالی،دیوان عدالت اداری میتواند رسیدگی نماید؟
طبق ماده ۲۳ آئین نامه،آراء قطعی قابل طرح در شعبه عالی سازمان میباشند.
دیوان عدالت اداری به شکایت از آرای قطعی رسیدگی مینماید و دارای مهلت مقرر قانونی میباشد.درصورتیکه استماع شکایت منوط به تعیین تکلیف از ناحیه مراجع عالی است. این امر ممکن است منتهی به انقضاء مهلت گردد.وشکایت غیرقابل استماع تشخیص شود.لذا صرف مطرح بودن موضوع در مراجع عالی مانع از صلاحیت دیوان به رسیدگی نخواهد بود.

نحوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری

نحوه رسیدگی در شعب دیوان عدالت اداری در ماده ۶۳ آئین دادرسی دیوان عدالت اداری تشریح شده است.
رسیدگی در دیوان عدالت اداری از دو بعد ماهوی و شکلی مورد بررسی قرار میگیرد.چنانچه رای مورد شکایت از لحاظ شکلی و ماهوی ایراد موثری نداشته باشد رای مورد اعتراض را ابرام مینماید.چنانچه در رای مورد شکایت ایراد غیرموثری ملاحظه کند بعد از اصلاح،رای را ابرام مینماید.
ممکن است شعبه دیوان رای مورد شکایت را واجد ایراد شکلی و ماهوی موثر بداند.دراینصورت با ذکر ایرادات،پرونده را جهت رسیدگی مجدد به تعزیرات اعاده میکند.در این حالت، بایستی موارد ایراد به شعب سازمان اعلام شود.
سپس پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه صادرکننده رای مورد اعتراض ارجاع میگردد.شعبه مذکور باید مطابق دستور شعبه دیوان نسبت به رفع نقض یا ایرادات اعلامی اقدام نماید.
ممکن است ایراد شعبه دیوان،ایراد به صلاحیت شعبه تعزیرات باشد،دراینصورت شعبه تعزیرات مکلف به صدور قرار عدم صلاحیت میباشد.و میبایست نسبت به ارسال پرونده به مرجع صالح اقدام نماید.پس از ارجاع پرونده به شعبه صادرکننده رای،آن شعبه ایرادات را رفع و نسبت به صدور رای مجدد اقدام مینماید.
رای اخیر صادره از شعبه تعزیرات قابلیت طرح مجدد در دیوان عدالت اداری را دارد.درصورت اعتراض هریک از طرفین دعوی به رای،پرونده به همان شعبه رسیدگی کننده قبلی در دیوان ارجاع میشود.

موسسه حقوقی دادیستا
موسسه حقوقی دادیستا

دادیستا با تیمی متشکل از وکلا و حقوقدانان صاحب صلاحیت و مجرب می باشد که جهت ارائه خدمات حقوقی در زمینه های متعدد تاسیس شده است

در حال بارگذاری ...